Biegi Online z Activy

Szukaj

Regulamin biegów

REGULAMIN CYKLU KONKURSÓW BIEGOWYCH

“Decathlon Biegi Online”

§ 1. ORGANIZATOR

1. Organizatorem cyklu konkursów biegowych “Decathlon Biegi Online” („Konkurs”) przeprowadzanych w aplikacji mobilnej Activy (“Aplikacja”) jest spółka pod firmą Activy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000645721, numer NIP: 7010630605, REGON: 365813973, kapitał zakładowy: 7600 zł („Organizator”).

2. Kontakt z organizatorem jest możliwy mailowo: contact@activy.pl, telefonicznie: +48 605 888 210 lub korespondencyjnie „Activy sp. z o.o.”, ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE

1. Cykl konkursów biegowych odbywa się w aplikacji mobilnej w okresie od 24.04.2020r. do odwołania przez Organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty rozgrywania cyklu biegów.

2. Start każdego z pojedynczych biegów rozpoczyna się o godzinie 00:01, w dniu biegu.

3. Długość trasy wymaganej do pokonania, aby bieg został zaliczony w klasyfikacji waha się w zależności od rodzaju biegu. Dystanse możliwe do pokonania:

a. W przypadku biegów indywidualnych:

• 5 km,

  • 10 km,

  • 21,0975 km,

  • 42,195 km,

  b. W przypadku biegów sztafetowych, w których każdy z Uczestników musi pokonać określony dystans:

  • 3x5 km,

  • 3x10 km.

  § 3. LIMIT CZASU

  1. Do zaliczenia biegu w klasyfikacji, musi on zostać wykonany w przeciągu 48h od momentu rozpoczęcia biegu.

  2. Uczestnicy, którzy nie wykonają biegu w wyznaczonym czasie, nie zostaną uwzględnieni w klasyfikacji generalnej.

  3. Drużyny, których członkowie nie wykonają biegów w wyznaczonym czasie, nie zostaną uwzględnione w klasyfikacji generalnej.

  4. Uczestnicy, którzy nie zostaną uwzględnieni w klasyfikacji generalnej biegu nie mają możliwości wzięcia udziału w losowaniu nagród po zakończeniu biegu.

  5. Drużyny, których członkowie nie zostaną uwzględnieni w klasyfikacji generalnej biegu nie mają możliwości wzięcia udziału w losowaniu nagród po zakończeniu biegu.

  § 4. UCZESTNICTWO

  1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu startu ukończą 15 lat.

  2. W przypadku brania udziału w sztafecie, drużyna musi składać się z 3 osób, które pokonują dystanse wskazane w regulaminie.

  3. Jedna osoba może wykonać dowolną liczbę biegów, z czego tylko najlepszy wynik będzie brany pod uwagę w klasyfikacji generalnej. Długość zarejestrowanej trasy przez Uczestnika jest dowolna. Organizator rekomenduje Uczestnikowi pokonanie trochę dłuższego dystansu od tego wymaganego do pokonania w trakcie trwania konkursu.

  4. System w sposób automatyczny wybiera najszybciej pokonany odcinek z zapisanej trasy, wymagany do zaliczenia minimalnej odległości w konkursie.

  § 5. ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są za pośrednictwem strony: biegionline.pl.

  2. Zgłoszenia uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wykupiony pakiet startowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.

  3. Zgłoszenia online zostają wstrzymane o godzinie 14:00 w dniu odbywania się biegu. Po tym terminie nie ma możliwości zakupu pakietu na stronie internetowej biegionline.pl

  4. W przypadku wykupienia dostępu do biegu sztafetowego, uczestnik otrzymuje dostęp do biegu dla 3 osób, z przeznaczeniem jednego kodu dostępu do aplikacji dla kupującego oraz dwóch kodów dla pozostałych członków drużyny.

  § 6. DOŁĄCZENIE DO KONKURSU

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

  a. Pobrać na telefon Aplikację mobilną Activy (dalej: „Aplikacja”) dostępną na platformie Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activy) oraz App Store (https://itunes.apple.com/us/app/activy/id1273195093?ls=1).

  b. Dokonać rejestracji w Aplikacji, poprzez udostępnienie swojego adresu email, imienia, nazwiska oraz deklaratywnego pseudonimu w grze. Możliwa jest także rejestracja z wykorzystaniem profilu istniejącego na portalu Facebook. Rejestracja w Aplikacji oznacza akceptację regulaminu Aplikacji i polityki prywatności Aplikacji.

  c. Dołączyć do Konkursu (zgodnego z nazwą pakietu, który wykupił na stronie biegionline.pl) z ekranu wyboru konkursów w Aplikacji, przy użyciu kodu dostępu otrzymanego podczas zakupu pakietu. Dołączenie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

  d. Postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez Organizatora w Aplikacji oraz na stronie internetowej Konkursu.

  e. Przed dołączeniem do Konkursu w Aplikacji należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

  2. Jeden Uczestnik może mieć tylko jeden profil w Aplikacji, w ramach którego będzie uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie.

  § 7. ZASADY KONKURSOWE

  1. Uczestnik rejestruje biegi używając do tego celu Aplikacji.

  2. Podstawą klasyfikacji Uczestników konkursu jest czas pokonania określonego dystansu. Uczestnik otrzymuje również punkty, zgodnie z zasadami przedstawionymi na stronie – https://biegionline.pl/blog/wirtualne-imprezy-biegowe-wiecej-informacji/biegowa-liga-jak-dziala-punk...

  3. Uczestnik może założyć tylko jeden Zespół lub dołączyć tylko do jednego Zespołu w ramach danego rankingu. Zespół może być założony przez każdego w Aplikacji, w momencie uczestnictwa w biegu sztafetowym.

  4. Uczestnicy na podstawie uzyskanych czasów otrzymują pozycje w rankingu indywidualnym Konkursu oraz w rankingach indywidualnych pomocniczych, czyli kategoriach „kobiety” i „mężczyźni”. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska taki sam czas, Uczestnicy o tym samym czasie uzyskują to samo miejsce ex aequo.

  5. Czas Zespołu jest sumą wszystkich czasów jego Uczestników w danym momencie i są podstawą do tworzenia rankingu Zespołów. W przypadku, gdy więcej niż jeden Zespół uzyska taki sam czas, Zespoły o tych samych czasach uzyskują to samo miejsce ex aequo.

  6. Biegi, za które przyznawane są punkty w Konkursie, rejestrowane są w Aplikacji jednym z 4 sposobów:

  a. przez zapis w aplikacji Activy z użyciem danych lokalizacyjnych z telefonu, z GPS;

  b. z aplikacji sportowej Strava po procesie połączenia konta z aplikacji Strava z aplikacją Activy;

  c. z aplikacji Garmin Connect po procesie połączenia konta z aplikacji Garmin Connect z aplikacją Activy;

  d. z aplikacji Polar Flow po procesie połączenia konta z aplikacji Polar Flow z aplikacją Activy.

  7. Połączenie kont (integracja / synchronizacja) aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow i Activy możliwe jest do wykonania w Ustawieniach Aplikacji. Należy pamiętać, że:

  a. Do Activy ze Stravy, Garmin Connect lub Polar Flow zapiszą się jedynie aktywności wykonane od momentu połączenia kont aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow z Activy. Wcześniejsze aktywności nie mogą zostać uznane w konkursie.

  b. Aktywności przekazywane są jedynie z aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow do aplikacji Activy, nie jest możliwe działanie odwrotne.

  c. Ze Stravy, Garmin Connect lub Polar Flow synchronizowane są jedynie te aktywności, które są oznaczone w Stravie, Garmin Connect, Polar Flow jako bieg oraz użyto w nich zapisu z wykorzystaniem GPS, a także nie zostały edytowane ręcznie lub wgrane manualnie.

  d. Activy nie daje gwarancji synchronizacji 100% wszystkich aktywności ze Stravy, Garmin Connect lub Polar Flow co może wynikać z okresowych przerw w działaniu integracji ze strony aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow. W szczególnych przypadkach możliwe jest dodanie aktywności ręcznie przez Centrum Pomocy Użytkownika po udokumentowaniu aktywności i przesłaniu na adres contact@activy.pl.

  e. Po połączeniu kont, aktywności ze Stravy, Garmin Connect lub Polar Flow synchronizowane są z Activy automatycznie i nie wymagają działań po stronie użytkownika. Czas synchronizacji trwa zwykle kilkanaście sekund, ale może wydłużyć się do 24 godzin i jest zależne od działania aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow.

  8. Uczestnikowi nie przysługuje reklamacja ze względu na niedokładne zapisanie charakterystyki aktywności w żadnym ze sposobów wspomnianych w ust. 9. Prawie zawsze taka sytuacja nie jest zależna od działania Aplikacji, ale wynika z działania modułu GPS, ustawień systemu operacyjnego telefonu lub odpowiedniego korzystania z zapisu z GPS przez użytkownika. W przypadku uzasadnionego i udokumentowanego (np. zrzuty ekranu) problemu technicznego Aplikacji, zgłoszonego Organizatorowi, możliwe jest przyznanie punktów konkursowych za niezarejestrowany lub błędnie zarejestrowaną aktywność, pod warunkiem przedstawienia jednoznacznie udokumentowanej aktywności z innych źródeł. Zgłoszenia należy kierować do Centrum Pomocy Użytkownika na adres contact@activy.pl. Wyklucza się przyznawanie punktów za aktywności, które Uczestnik zapomniał zarejestrować poprzez Aplikację. Więcej wskazówek na temat poprawnego zapisywania aktywności telefonem z GPS można znaleźć w artykule na https://help.activy.pl/

  9. Aby umożliwić Aplikacji poprawne rejestrowanie aktywności, odpowiedzialnością Uczestnika jest zapewnienie wszystkich ustawień telefonu umożliwiających poprawne działanie Aplikacji, w szczególności:

  a. zezwolenie na dostęp do usług lokalizacji w telefonie;

  b. włączenie modułów GPS i sprawdzenie poprawności ich działania;

  c. włączenie dostępu do Internetu (konieczne do przeliczenia czasu aktywności i wyświetlenia jego charakterystyki w rejestrze aktywności);

  d. włączenie innych pozwoleń (m.in. wykorzystanie baterii i działania po wygaszeniu ekranu) specyficznych dla różnych modeli telefonów (szczególnie HUAWEI i Xiaomi);

  e. wyłączenie trybu oszczędzania baterii, który zaburza lub wyłącza przekazywanie próbek GPS do Aplikacji;

  f. innych ustawień telefonu lub sposobu korzystania z niego specyficznych dla modelu telefonu;

  g. więcej wskazówek na temat poprawnego zapisywania aktywności telefonem z GPS można znaleźć w artykule na https://help.activy.pl/.

  10. Szczegółowe zasady obowiązujące w związku z zapisywaniem aktywności, ich kwalifikowalności czasowej, punktowania, technicznego połączenia aplikacji oraz ograniczenia w przesyłaniu aktywności z aplikacji połączonych opisane są w Aplikacji w zakładce „Zasady” i „Ustawienia”

  11. Organizator rekomenduje, aby Uczestnik przed rozpoczęciem biegu lub po zakończeniu biegu wykonał zdjęcie, na którym ukazane będą buty biegacza oraz teren, po którym biegnie. Po zakończeniu biegu Organizator w sposób losowy sprawdza kilkadziesiąt tras na podstawie zdjęć i ich danych (czas oraz lokalizacja).

  12. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu za złamanie zasad Konkursu, a w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora zapisywania biegów w Aplikacji zakwalifikowanych przez algorytmy Aplikacji jako przejazdy inne niż bieg (np. samochodem, autobusem itp.). Organizator jest uprawniony do dokonywania przeglądu, losowo i w sposób zanonimizowany, zapisanych w Aplikacji aktywności, również osobiście wybranych, w celu stwierdzenia potencjalnego zapisu aktywności innej niż biegowa na podstawie danych GPS, czasowych oraz danych sensorów zapisywanych w Aplikacji. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację od decyzji o ewentualnym wykluczeniu Uczestnika z Konkursu, zgodnie z postanowieniami § 12 poniżej.

  § 8. OPŁATY

  1. Opłata za uczestnictwo w biegu indywidualnym wynosi 9,90 zł.

  2. Opłata startowa dla drużyn uczestniczących w sztafetach wynosi 24,90 zł.

  3. Opłata za uczestnictwo w biegu indywidualnym, na koniec którego uczestnik otrzymuje medal od organizatora konkursu wynosi 34,90 zł.

  4. Organizator konkursu informuje, że cena pakietów z medalami obowiązuje na terenie Polski. W przypadku gdy uczestnik chce otrzymać medal poza teren kraju, będzie on musiał pokryć dodatkowy koszt za przesyłkę. Wysokość kosztu uczestnik otrzymuje po kontakcie z organizatorem biegu.

   5. Opłaty startowej można dokonać na stronie biegonline.pl. Płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

   6. Od wartości każdego pakietu startowego, Organizator konkursu przekazuje 20% na rzecz Ogólnopolskiej Zbiórki na Walkę z COVID-19 organizowanej przez Fundację Siepomaga z siedzibą w Poznaniu, ul. Za bramką 1, kod pocztowy: 61-842, KRS:0000396361

   7. Dowodem wpłynięcia opłaty jest otrzymanie wiadomości email z kodem dostępu do biegu w aplikacji. Jeżeli po upływie 7 dni, uczestnik nie otrzyma wiadomości na skrzynkę mailową podaną w procesie zakupu pakietu, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem konkursu telefonicznie: (+48) 605 888 210, bądź mailowo pod adresem: contact@activy.pl.

   8. Organizator nie odpowiada za zaginięcia zgłoszenia lub przelewu z winy banku.

   9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

   10. Szczegółowy regulamin dotyczący procesu zakupu pakietów dostępny jest na stronie biegionline.pl bądź pod linkiem Regulamin.

   § 9. KLASYFIKACJE I WYNIKI

   1. Wyniki końcowe umieszczone będą w aplikacji Activy, w zakładce Konkursu – „Wyniki indywidualne”.

   2. Podczas cyklu konkursów biegowych Activy prowadzone będą następujące klasyfikacje:

   a. indywidualna klasyfikacja generalna,

   b. indywidualna klasyfikacja z podziałem na płci,

   c. w przypadku biegów sztafetowych występuje klasyfikacja dodatkowa:

   • grupowa klasyfikacja generalna.

   3. Podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu odbywający się przy wykorzystaniu aplikacji Activy lub urządzeń integrujących się z aplikacją Activy.

   4. Pisemne uwagi dotyczące wyników przyjmowane są do 3 dni od zakończenia określonego biegu na adres mailowy contact@activy.pl. Uwagi będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 5 dni od zakończenia biegu.

   5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

   § 10. NAGRODY

   1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dostęp do wirtualnego medalu, który będą mogli wygenerować w aplikacji jako udostępnienie podsumowania aktywności z danymi: dystans, czas, data biegu, logo biegu oraz miejsce w rankingu.

   2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pakiet zniżek ufundowanych przez partnerów cyklu konkursów biegowych.

   3. W przypadku biegów majowych: Bieg Pracy - Sztafeta 3x5 km, Bieg Flagi - 5 km, Bieg Konstytucji - 10 km, organizator będzie również przeprowadzał losowanie nagród wśród uczestników, którzy ukończyli bieg i znaleźli się w klasyfikacji generalnej biegu.

   4. Uczestnicy, którzy ukończą 5 biegów mogą zgłosić się do organizatora po drewniany medal 5xFINISHER 2020. W celu otrzymania medalu powinni oni wypełnić formularz na stronie – https://forms.gle/2bs5KiW2eDauoo9QA. Taki medal uczestnik konkursu może otrzymać tylko raz.

    5. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

    6. Zdobyte nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na inne produkty. Z przyczyn organizacyjnych, w szczególności problemów z realizacją nagrody u konkretnego partnera, Organizator zastrzega prawo do zmiany nagrody na nagrodę równoważną realizowaną przez inny podmiot.

    7. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

    8. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail w ciągu maksymalnie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zakończenia biegu. Organizator będzie prosił uczestnika o przekazanie danych adresowych, które następnie zostaną przekazane partnerowi konkursu odpowiedzialnego za wysyłkę nagród.

    9. Nagrody fizyczne wysyłane będą tylko na adresy znajdujące się na terenie Polski. 

    10. Rynkowa wartość nagrody, jaką Uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu jednorazowo nie przekroczy równowartości 2 000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych). Nagrody w konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2.032 z późn.zm.).

    § 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

    2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie X. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, nazwy drużyny.

    3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XI. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, nazwy drużyny.

    § 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - REKLAMACJE

    1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej biegu. Reklamacje należy wysyłać w formie wiadomości elektronicznej e-mail pod adres contact@activy.pl lub pisemnie na adres Organizatora (Activy Sp. z o.o., ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów z dopiskiem na kopercie „Decathlon Biegi Online”). Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

    2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozstrzygnięcia reklamacji pocztą elektroniczną lub listem – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

    3. Z zastrzeżeniem kolejnych ustępów, Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu wyłącznie z ważnych powodów, jakimi są:

    a. zmiana przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

    b. nałożenie na Organizatora przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

    c. zmiana danych dotyczących Organizatora lub partnerów lub podmiotów współpracujących z Organizatorem;

    d. przeciwdziałanie nadużyciom polegającym na ominięciu postanowień Regulaminu w celu osiągnięcia nienależnej korzyści, np. wielokrotny udział w Konkursie pomimo wyłączenia takiej możliwości w jego Regulaminie;

    e. usprawnienie działania Biegu, Aplikacji i obsługi Uczestników;

    f. poprawienie ochrony prywatności Uczestników.

    4. Zmiana w Regulaminie nie może ograniczyć lub uszczuplić praw nabytych uprzednio przez Uczestników w związku z udziałem w Biegu.

    5. O wszelkich zmianach w Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników wysyłając wiadomość na adres e-mail, o ile Uczestnik go udostępnił lub poprzez kanał komunikacyjny w Aplikacji. Informacja o zmianie w Regulaminie zostaje również każdorazowo zamieszczona na stronie internetowej Konkursu.

    6. W czasie trwania Konkursu wszelkiego rodzaju pytania dotyczące Konkursu i Aplikacji mogą być zgłaszane drogą mailową na adres e-mail: contact@activy.pl.

    7. Regulamin Konkursu jest dostępny u Organizatora pod adresem: Activy Sp. z o.o., ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów, w Aplikacji oraz na stronie internetowej Biegów www.biegionline.pl

    Koszyk

    Twój koszyk jest pusty.

    Dokonaj swoich pierwszych zakupów